Klavir

Klavir je instrument sa tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan sa tipkom, u žicu . Opseg mu je od subkontra A (2A) do c5. Literatura se piše u dva linijska sistema , gornji svira desna ruka i piše se uglavnom u violinskom ključu , donji linijski sistem svira lijeva ruka i piše se većinom u bas ključu. Izvođač na klaviru se zove pijanist . Zbog svojih velikih tehničkih i muzičkih mogućnosti je jedan od instrumenata sa vrlo bogatom muzičkom literaturom.

Plan i program nastave klasičnog i pop/rock/modernog klavira

Osnovni zadaci nastave klavira su:

  • buđenje interesa i razvijanje ljubavi kod učenika za muziku i muzičko izražavanje
  • osposobljvanje učenika da ovladaju instrumentom do određenog nivoa
  • usmjeravanje učenika na promatranje, pamćenje i realizaciju notnog teksta
  • razvijanje sposobnosti slušanja tonova i postizanje ritmičke stabilnosti u sviranju
  • njegovanje prirodnih, slobodnih, logičkih i racionalnih pokreta kao jednostavnog uvjeta za dobro sviranje
  • sprovođenje jedinstvenog muzičkog i tehničkog razvoja učenika
  • upoznavati učenika sa vrijednim sadržajima domaćih i stranih autora i bogatstvom folklora naših naroda
  • osposobljavanje učenika za samostalan rad, samokontrolu i samokritiku

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *