Violina

Violina je gudački instrument sa četiri žice, i od svih gudačkih instrumenata proizvodi najviše tonove i najmanjih je dimenzija. Riječ violina posredstvom romanskih jezika dolazi iz srednjovjekovne latinske riječi vitula što označava žičano glazbalo. Osoba koja svira violinu zove se violinist ili violinistica.

Plan i program nastave klasične i pop/rock/moderne violine

Osnovni zadaci nastave violine su:

  • razvijati interes i ljubav prema instrumentu i usmjeravati ga kroz umjetničke vrijednosti ka zrelom solističkom i skupnom muziciranju
  • uticati na razvoj estetske i lične kulture učenika
  • djelovati na formiranje muzičkog ukusa i sposobnosti za vrednovanje pravih muzičkih vrijednosti
  • istrajno raditi na razvoju muzičke memorije, osjećaja za ritam i opšte muzikalnosti učenika
  • podsticati u učeniku čulnu osjetljivost i sposobnost analiziranja muzičkog djela
  • upoznavati učenika sa vrijednim sadržajima domaćih i stranih autora i bogatstvom folkloristike našeg naroda

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *